• FIT RSS Feed

   Article Preview

   روش FIT نوع دوم برداشت مو از پشت سر را بیان می کند در برداشت FITسوراخ های کوچکی در پشت سر و کنار
   ...

   روش fit روش نوین برداشت وکاشت مو می باشد و کم کم در حال باز کردن جایگاه خود می باشد اما هنوز روش اصلی fut می باشد
   ...

   اگر لازم باشد که از موهای بدن استفاده شود فقط با روش fit این برداشت انجام می شود. و معمولا در برداشت موهای
   ...

   1.چند بار fit قابل انجام است ؟
   بستگی به شدت بر داشت موها و تراکم موهای پشت سر تعداد دفعات برداشتFIT میتواند 3-2 بارباشد ...